Cov kev pab cuam nrog PICS (Hmong)

Cov kev pab cuam nrog PICS (Hmong)

PICS (Partners in Community Supports) yog Koomhaum pab cuam rau Kev Tswj Nyiaj Txiag (FMS) uas muab kev pabcuam nyiaj txiag thiab txuj ci rau tej tus tib neeg thiab tsev neeg uas nws/lawv tsom kwm saib xyuas tus kheej. Thaum ib tus neeg saib xyuas nws tus kheej, lawv muaj cai txiav txim siab yuav ua li cas, thaum twg, thiab leej twg yuav muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa kom lawv thiaj tseem muaj kev ywj pheej hauv lawv lub tsev thiab hauv lub zej zog.

Peb tau pab tib neeg saib xyuas lawv cov nyiaj txiag ntawm kev saib xyuas tus kheej tshaj 20 xyoo lawm. Tam sim no peb muab kev pabcuam rau tib neeg thiab tsev neeg thoob plaws hauv xeev.

 

PICS - Our Services

Peb Cov Kev Pabcuam

PICS muaj kev pabcuam xws li hauv qab no:

  • Consumer Directed Community Supports (CDCS)
  • Consumer Support Grant (CSG)
  • Individualized Home Supports (IHS)
  • Individual Private Pay

PICS muaj:

  • Muaj kev pabcuam zoo heev
  • Tshaj qhia cov sijhawm tamsi no thiab txog nyiaj txiag siv txhua hli
  • Pab cov neeg ua haujlwm ua lawv cov ntaub ntawv kom tiav
  • Kev pabcuam ua ntaub ntawv sai rau cov tib neeg ua haujlwm
  • Muaj cov neeg ua hauj lwm hais tau ntau yam lus thiab muab cov ntaub ntawv los txhais

Yog xav paub ntxiv txog peb kev pabcuam lossis teem sij hawm ntsib nrog PICS Pab Neeg Cuv Npe, thov muab daim ntawv no (Enrollment Request Form) sau kom tiav. Peb Pab Neeg saib rau kev sau npe mam hu rau koj thaum tau txais koj daim ntawv.

 

PICS - Managing Your Services

Tswj Koj Cov Kev Pabcuam

Peb ua kom yooj yim rau koj los ntawm PICS Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FMS). Tus neeg sawv cev nkag tau mus rau PICS online portal. Lub online portal muaj nyob 24/7 yog li koj tuaj yeem ua cov haujlwm hauv qab no, txhua lub sijhawm tsis hais nyob qhov twg. Koj tuaj yeem xa tau daim ntawv teev sijhawm, kev siv nyiaj, khiav tsheb tas tsawg mais, thiab saib seb koj siv nyiaj tag li cas lawm.

PICS yuav ceeb toom rau koj thiab koj Tus Thawj Sawv Cev yog tias koj siv nyiaj tshaj dhau yam koj tsis nwm txog thiab tseem xav tias yuav siv nyiaj ntau ntxiv.

Thaum pib kev pabcuam, yuav muab ib tus neeg saib xyuas kev pabcuam (Service Coordinator) rau koj, Tus neeg Saib Xyuas ntawd lub luag haujlwm yog los saib xyuas koj peev nyiaj.

 

PICS - Hiring and Worker Resources

Ntiav & Kev Pabcuam rau Cov Neeg Ua Haujlwm txuas rau

Mus saib daim ntawv qhia txog kev nkag mus, luam tawm lossis kom peb xa cov ntaub ntawv ua haujlwm tshiab hauv email lossis kom xa tuaj, saib cov ntawv ntiav neeg ua haujlwm. Luam tawm lossis nkag mus rau peb cov ntaub ntawv peb siv hauv qab no: Cov Ntawv Tshab xo siv nyiaj, Cov Ntawv Qhia txog Mais khiav tsheb, Daim Ntawv Xaiv Cov Nyiaj Them Nqi, Daim Ntawv qhia sij hawm Them Nyiaj, daim ntawv Yuav khoom, daim Ntawv pauv thiab peb phau ntawv qhia teev sijhawm.

 

PICS - Payroll

Them Nyiaj hli

Mus saib peb daim nplooj ntawv txog Cov Them Nyiaj Hli kom paub txog sij hawm teev cov sijhawm ua hauj lwm, sij hawm qhia txog kev siv nyiaj thiab cov mais tsav tsheb yuav tsum xav tuaj, thiab hnub them nyiaj hli. Koj  yuav nkag tau rau cov ntaub ntawv qhia txog kev teeb tsa lossis hloov kho koj qhov chaw xa nyiaj tuaj lossis daim npav them nyiaj, cov ntaub ntawv ntawm kev hloov kho koj li ntaub ntawv ua se lossis yuav luam koj daim W2 lossis daim ntawv qhia txog them nyiaj npaum li cas rau koj lawm.

 

PICS - Contact Us

Hu tauj peb

Koj puas muaj lus nug lossis xav tau kev pab? Hu tauj rau peb lossis xa lus tuaj rau peb!

Cov lus siv ntau tshaj: Lus Mev, Somali, thiab Hmoob